Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.695E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.929E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5432E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1116.9502    
PE dự kiến   9.9378    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A