Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.13007331404E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   2.0329578168E10   23.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.8270641356E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5445.9707    
P/E dự kiến   9.6034    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A