Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.499E12   5.47769609328E11   9.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.80725604696E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   2.20422491884E11   22.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2824.8666    
P/E dự kiến   5.0622    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A