Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.633E12   8.069779716053334E11   22.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.759573060373333E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.54E11   3.693220339613333E11   50.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2906.3903    
PE dự kiến   5.6599    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A