Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.633E12   3.26739952402E11   6.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.3105129824E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.54E11   3.2698420026E10   2.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2906.3903    
PE dự kiến   6.0728    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A