Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.499E12   6.6911077086E11   22.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.45693131478E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   2.72028604432E11   54.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2348.3547    
P/E dự kiến   6.3662    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A