Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.499E12   5.8192870576E11   29.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.158333826346667E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   2.48299152604E11   74.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1562.9122    
P/E dự kiến   11.8369    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A