Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.55E11   3.93135072636E11   53.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.54E11   9.1004866048E10   44.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1740.113    
P/E dự kiến   3.2756    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A