Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.633E12   3.34851650796E11   3.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.503685484E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.54E11   1.9319117928E10   0.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3463.4133    
P/E dự kiến   6.9585    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A