Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.633E12   1.718949268571E12   65.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.67963901433E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.54E11   6.03153792542E11   108.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2907.3442    
PE dự kiến   4.9358    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A