Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu (LCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.2032E10   3.3675175592E10   105.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E8   4.69138651E8   134.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8E8   3.54044199E8   126.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.9831    
PE dự kiến   770.2326    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A