Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu (LCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.087E10   3.1094370535E10   100.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.662E8   4.00294288E8   150.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1296E8   3.10525977E8   145.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9.8654    
PE dự kiến   1013.6417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A