Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5776818745E10   2.5319758326666668E10   120.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.463682222E9   1.8380031693333333E9   94.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.463682222E9   1.8228303733333333E9   93.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   59.42    
P/E dự kiến   16.661    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A