Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5776818745E10   2.1144493637E10   134.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.463682222E9   1.934930717E9   132.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.463682222E9   1.92355112E9   131.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   59.42    
PE dự kiến   12.1171    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A