Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5776818745E10   4.853333333333333E9   23.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.463682222E9   -8.157107733333333E7   -4.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.463682222E9   -4.3652544E7   -2.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   59.42    
PE dự kiến   11.7805    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A