Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E10   5.2383043888E10   18.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   918.0374    
P/E dự kiến   9.6292    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A