Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,100,520,000,000   672,109,919,186   30.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   50,051,000,000   40,012,115,598   39.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   656.41    
P/E dự kiến   7.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A