Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.10052E12   1.132355741599E12   102.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0051E10   6.7822084563E10   135.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   656.4098    
P/E dự kiến   12.7664    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A