Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.10052E12   6.19213110188E11   42.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0051E10   3.4333816836E10   51.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   656.4098    
P/E dự kiến   6.9469    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A