Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0269957868E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.352E9   5.472888624E9   58.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.177512716E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1441.8548    
P/E dự kiến   5.4791    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A