Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LBM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.48E11   3.13259208424E11   22.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.567654E10   5.1616168404E10   23.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2200.1994    
P/E dự kiến   10.7263    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0581%