Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.168896381166E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.52E11   2.36149959304E11   46.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.89285367444E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4212.065    
P/E dự kiến   6.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A