Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4,761,000,000,000   3,582,217,176,126.67   56.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   436,000,000,000   146,259,556,021.33   25.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,212.06    
P/E dự kiến   6.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%