Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LAI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.52E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1777.7778    
PE dự kiến   5.3438    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A