Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.0E11   1.128316416768E12   62.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E10   2.7294136312E10   50.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.2742502798E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1765.3426    
P/E dự kiến   6.6276    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A