Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,085,750,000,000   869,274,315,916   60.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   26,000,000,000   20,009,065,734.67   57.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   26,000,000,000   18,267,507,901.33   52.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,765.34    
P/E dự kiến   6.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A