Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.08575E12   8.69274315916E11   60.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E10   2.0009065734666668E10   57.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6E10   1.8267507901333332E10   52.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1765.3426    
P/E dự kiến   6.6276    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A