Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (L63: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L63 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.16E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   535.4138    
P/E dự kiến   11.2063    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A