Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L62 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2E9   5.030021757E9   119.76
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.36E9   4.015200464E9   119.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   585.1806    
P/E dự kiến   11.6203    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A