Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L62 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.438648188853333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E9   3.4336399706666665E9   46.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.7019429426666665E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A