Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L62 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,200,000,000   5,241,149,642   62.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,360,000,000   4,125,572,846   61.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   300   N/A   N/A
EPS dự kiến   585.18    
P/E dự kiến   11.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%