Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L62 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.39680968557E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E9   1.144703227E9   20.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   8.27956754E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A