Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L61 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.74380149622E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.55E10   1.2875632894E10   41.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.0188628878E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2375.6384    
P/E dự kiến   4.2936    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A