Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L44 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5815452517E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.603918267E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -2.603918267E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   256.372    
P/E dự kiến   11.7017    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A