Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L44 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   166,026,273,034   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -62,793,440,698   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -62,793,440,698   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   256.37    
P/E dự kiến   11.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A