Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L43 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.04115345442E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.7E9   1.352015276E9   14.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.75634748E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   778.0443    
P/E dự kiến   6.1693    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0909%