Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L43 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.94124688197E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.6E9   4.61557133E8   10.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.64632575E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   778.0443    
P/E dự kiến   6.1693    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A