Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L35 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.68681558424E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   1.215504342E9   40.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.72403472E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   717.4007    
P/E dự kiến   7.6666    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A