Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L18 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   29,850,000,000   13,077,840,436   21.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   22,164,938,188   -2,191,213,484   -4.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,104.62    
P/E dự kiến   2.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%