Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L18 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.985E10   1.7673153684E10   44.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2164938188E10   1.4212183226666667E9   4.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4104.6182    
P/E dự kiến   2.8017    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1043%