Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L14 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.83363160266E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   6.6211327244E10   55.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.279754146E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3615.0362    
P/E dự kiến   11.6181    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A