Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L14 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   200,597,895,436   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   110,000,000,000   80,347,987,104   18.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   64,141,606,864   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,800.33    
PE dự kiến   8.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A