Công ty cổ phần Licogi 12 (L12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.39489E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.715912E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   996.593    
PE dự kiến   4.114    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A