Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L10 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.759976622224E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.675E10   3.7347279888E10   25.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.9651336448E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2910.1124    
P/E dự kiến   5.5324    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A