Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.1930896028E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   1.8704517798E10   31.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.4926378634E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   707.0707    
P/E dự kiến   3.3943    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A