Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   413,025,214,684   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   43,750,000,000   13,880,479,086   15.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   35,000,000,000   11,027,212,916   15.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   707.07    
P/E dự kiến   7.35    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A