Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu INOX Kim vĩ (KVC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.25684756206E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.375E10   2.1762601085E10   49.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.5E10   1.7100174779E10   48.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   707.0707    
P/E dự kiến   3.6771    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A