Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (KTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,547,981,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,438,385,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,667.09    
PE dự kiến   3.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A