Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.4729985072E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   5.229192306666667E8   19.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E9   3.57461384E8   17.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   507.6142    
PE dự kiến   9.062    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A