Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,025,000,000   828,530,840   10.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,120,000,000   631,606,548   10.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,055.84    
P/E dự kiến   5.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.17%