Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.025E9   8.300883746666666E8   15.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.12E9   6.583061066666666E8   15.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1055.8376    
P/E dự kiến   4.262    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A