Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7312351784E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   6.47889452E8   8.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E9   5.1831156E8   8.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   507.6142    
P/E dự kiến   13.002    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A