Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8408326874E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   5.89513666E8   14.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E9   4.71610932E8   15.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   507.6142    
PE dự kiến   11.032    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A