Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,135,000,000   44,321,357,937.33   219.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,135,000,000   43,913,374,916   217.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,985.21    
P/E dự kiến   16.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.03%