Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5135E10   4.0363419941E10   266.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5135E10   3.9889032616E10   263.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2985.2071    
P/E dự kiến   6.5322    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A