Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.74037956076E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.47062701384E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.888E10   1.47062701384E11   106.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10565.2274    
P/E dự kiến   1.6555    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A