Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.05463588025E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.0379724886E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.888E10   7.4384073544E10   107.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3587.5    
P/E dự kiến   6.4111    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A