Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.8E10   7.7888003024E10   85.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3541.6667    
P/E dự kiến   4.7435    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A