Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   68,000,000,000   116,255,030,678   85.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,541.67    
P/E dự kiến   4.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A