Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6,343,431,073,470   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   29,000,000,000   35,441,938,192   122.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   23,200,000,000   35,813,722,293   154.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   636.07    
PE dự kiến   41.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A