Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.106062850989333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9E10   6.7413407086666664E10   174.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.32E10   6.7531891042666664E10   218.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   636.0724    
PE dự kiến   41.9764    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A