Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.596085803572E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9E10   9.0443050008E10   155.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.32E10   9.0570790064E10   195.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   636.0724    
PE dự kiến   17.2936    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A