Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,500,000,000   -3,556,035,140   -16.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   261.19    
P/E dự kiến   7.27    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A