Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.18812047024E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.2E9   9.20825101E9   50.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.316460856E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1405.0333    
P/E dự kiến   3.4875    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A