Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.71388342384E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2628E10   9.906323556E9   21.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.051E9   3.913204154E9   21.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3021.018    
PE dự kiến   5.2962    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A