Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3608249E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   4.803816807E9   96.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2E9   4.699313051E9   111.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   140.0    
PE dự kiến   8.5714    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A