Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   -9.66352328E8   -4.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2E9   -9.66352328E8   -5.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   140.0    
P/E dự kiến   11.4286    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A