Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.738936342E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E10   -3.25384842E9   -26.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E10   -3.25384842E9   -32.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   333.3333    
P/E dự kiến   5.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A