Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8144332E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   -4.327929613333333E9   -64.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2E9   -4.327929613333333E9   -77.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   140.0    
PE dự kiến   9.2857    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A