Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.595792684E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E10   3.37286124E8   1.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E10   2.698289E8   1.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   333.3333    
P/E dự kiến   7.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A