Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.456E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.26540076E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   4.26540076E8   2.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   209.3101    
P/E dự kiến   5.2554    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A