Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.149869406E9   11.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.8E9   1.02315233E9   13.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   326.5238    
P/E dự kiến   3.3688    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A