Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.35662405586E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   2.701221055E9   54.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   2.701221055E9   67.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   167.4481    
P/E dự kiến   5.3748    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A