Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.4E11   1.822608576E9   0.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   -2.55716938E8   -4.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2.55716938E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   167.4481    
PE dự kiến   2.986    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A