Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.63682475424E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   4.2299697E8   4.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   4.2299697E8   5.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   167.4481    
P/E dự kiến   9.5552    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A