Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,000,000,000   1,288,252,166.67   9.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,800,000,000   1,119,296,065.33   10.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   326.52    
P/E dự kiến   3.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A