Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.27326312946E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   -1.706354688E9   -3.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2.060329522E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   86.9419    
P/E dự kiến   26.5695    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A