Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   3.9787740026666664E10   19.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   8.676130226666666E8   4.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.3388    
P/E dự kiến   4.8217    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A