Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   182,673,993,730   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   28,000,000,000   1,082,158,745   3.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -3,403,536,952   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   86.94    
PE dự kiến   26.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A