Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   150,000,000,000   39,787,740,026.67   19.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   16,000,000,000   867,613,022.67   4.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   570.34    
P/E dự kiến   2.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A