Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.753775299733333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.663625110666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   4.955267306666667E9   74.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   86.9419    
P/E dự kiến   24.6141    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A