Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   3.5038077748E10   23.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   -1.49943736E8   -0.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   278.2141    
P/E dự kiến   9.3453    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A