Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.78221822883E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.127492026E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   2.465979493E9   49.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   86.9419    
P/E dự kiến   23.3489    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A