Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.4755702468E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.462127294E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E9   5.805280318E9   58.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   86.9419    
P/E dự kiến   34.5058    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A