Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (KSE: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   750.3001    
PE dự kiến   13.328    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A