Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.72321666537E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.962979735E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.899725977E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   333.3333    
PE dự kiến   12.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A