Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   4.324894272E9   64.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   4.324894272E9   81.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   222.2222    
P/E dự kiến   14.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A