Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (KSC: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.59E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.472E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   957.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1195.8102    
P/E dự kiến   0.5854    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A