Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.6232943478E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E11   3.05045273092E11   25.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E11   2.44143612992E11   25.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5128.2051    
P/E dự kiến   10.842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.045%