Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   180,000,000,000   257,627,972,589.33   107.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   144,000,000,000   205,148,528,268   106.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,153.85    
P/E dự kiến   11.13    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%