Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.168992975227E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E11   4.09006060086E11   102.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2E11   3.27624793622E11   102.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5950.1804    
PE dự kiến   4.5209    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A