Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.046622906372E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E11   3.78777988032E11   47.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2E11   3.02845618678E11   47.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6216.0205    
PE dự kiến   5.1802    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A