Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.034993651038E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E11   3.60811257806E11   60.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E11   2.87801047088E11   59.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5128.2051    
P/E dự kiến   9.6525    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0505%