Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0350695929466666E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E11   3.552387061493333E11   66.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2E11   2.836518705306667E11   66.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5950.1804    
PE dự kiến   4.7562    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A