Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E11   2.5762797258933334E11   107.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E11   2.05148528268E11   106.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6153.8462    
P/E dự kiến   10.8388    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A