Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   1.0332471934666666E10   25.83
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E10   8.074740848E9   24.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   267.5876    
P/E dự kiến   6.6147    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A