Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   3.440336315733333E11   17.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   1.8385839254666668E10   55.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   1.4600079178666666E10   54.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   214.0701    
P/E dự kiến   6.6801    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A