Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   3.1632122368E11   21.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   1.496742064E10   59.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E10   1.2128100583E10   60.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   214.0701    
P/E dự kiến   2.2423    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A