Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   1.29396694E11   2.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   7.42998168E9   7.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   5.943985344E9   7.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   214.0701    
P/E dự kiến   10.1836    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A