Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   30,000,000,000   11,704,195,406   19.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   25,000,000,000   9,076,501,276   18.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   267.59    
P/E dự kiến   5.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A