Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KPF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.9E11   1.01777007849E11   35.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   2.0870875901E10   130.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   1.6517627323E10   129.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   745.9207    
PE dự kiến   40.8891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A