Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KPF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E11   1.03043742446E11   93.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5641E10   1.2316993456E10   48.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   9.812238497E9   49.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1165.5012    
P/E dự kiến   6.7782    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A