Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KPF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   110,000,000,000   80,012,789,598.67   54.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   25,641,000,000   9,350,497,394.67   27.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   20,000,000,000   7,572,709,449.33   28.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,282.05    
P/E dự kiến   4.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A