Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KPF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.9E11   5.2860808256E10   9.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   6.7896108E8   2.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.28E10   3.88568552E8   1.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   745.9207    
P/E dự kiến   7.2394    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A