Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KPF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E11   8.001278959866667E10   54.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5641E10   9.350497394666666E9   27.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   7.572709449333333E9   28.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1165.5012    
P/E dự kiến   7.722    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A