Công ty cổ phần Kosy (KOS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KOS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   901,573,795,350   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   61,516,566,390   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   50,000,000,000   47,845,338,798   95.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   481.93    
PE dự kiến   53.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A