Công ty cổ phần Kosy (KOS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KOS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.0157379535E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.151656639E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   4.7845338798E10   95.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   481.9277    
PE dự kiến   48.196    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A