Công ty cổ phần Kosy (KOS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KOS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.575156381253334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.4166088696E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   3.5860206464E10   53.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   481.9277    
PE dự kiến   50.3478    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A