Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.316899996648E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E9   1.2243693492E10   42.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.793355968E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   304.6749    
P/E dự kiến   21.006    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A