Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.482618831418E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E9   1.4427042086E10   100.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1538536036E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   304.6749    
P/E dự kiến   21.006    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A