Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.69727377184E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2066597072E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.728825E10   1.0164752784E10   14.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   303.9542    
P/E dự kiến   12.4032    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A