Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.853540526466667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2237187556E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.728825E10   1.7218126688E10   74.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   303.9542    
PE dự kiến   11.1201    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A