Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   35,846,204,721   25,534,557,432   53.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   733.38    
P/E dự kiến   7.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A