Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.5846204721E10   9.917003557E9   27.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   630.2318    
P/E dự kiến   7.1561    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A