Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.85181217728E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2394915918E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.728825E10   1.4866324616E10   43.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   303.9542    
PE dự kiến   9.9686    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A