Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.77E11   2.65654155136E11   17.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.214437324E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.45816E10   4.214437324E9   7.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   256.3671    
P/E dự kiến   17.4749    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A