Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.77E11   4.08923406246E11   54.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5833908682E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.45816E10   1.0758119922E10   36.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   256.3671    
P/E dự kiến   15.9537    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A