Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KMR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.77E11   4.08807409906E11   54.22
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.61148211E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.45816E10   1.1716859928E10   40.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   298.3276    
P/E dự kiến   15.017    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A