Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.05214488228E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.0564566548E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5E10   1.5163571778E10   27.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   332.6226    
P/E dự kiến   6.0128    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A