Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.49121771764E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   2.8042668222666668E10   140.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E10   2.1889496041333332E10   136.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   72.5722    
PE dự kiến   27.5588    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A