Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,650,000,000,000   1,642,744,411,039   99.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   200,000,000,000   61,326,083,311   30.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   156,000,000,000   46,810,355,034   30.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   943.44    
P/E dự kiến   2.23    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A