Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KLF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.65E12   1.642744411039E12   99.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E11   6.1326083311E10   30.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E11   4.6810355034E10   30.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   943.4387    
P/E dự kiến   2.4379    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A