Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.3249398483E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.805297395E10   90.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.4311925814E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1659.4333    
P/E dự kiến   8.4969    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A