Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0702787029E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   1.540238394E10   51.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.228144432E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2993.4211    
P/E dự kiến   8.0176    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A