Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.97E11   3.054181667573333E11   77.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E10   1.7802850370666668E10   76.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.365E10   1.4220217465333334E10   78.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2993.4211    
P/E dự kiến   8.0176    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A