Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.8034E11   3.1211079334E11   111.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.4481313218E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8E10   3.0072531662E10   107.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1078.8567    
PE dự kiến   25.0265    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A