Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.166338E12   9.95817128952E11   42.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1607E10   2.4046674584E10   28.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0547E10   2.7127596262E10   33.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3789.4393    
P/E dự kiến   3.0084    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A