Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.166338E12   1.075109207244E12   69.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1607E10   2.3137259550666668E10   41.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0547E10   2.8213356013333332E10   52.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3789.4393    
PE dự kiến   2.6917    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A