Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.166338E12   1.13856701387E12   97.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1607E10   2.912777806E10   70.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0547E10   3.2553035879E10   80.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3789.4393    
PE dự kiến   3.2986    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A