Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.7900418341933335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   5.9670325304E10   89.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.75E10   3.7821383176E10   75.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   936.2993    
P/E dự kiến   10.3493    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A