Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.494954091582E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   -5.3848467E10   -53.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.75E10   -5.3848467E10   -71.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   936.2993    
P/E dự kiến   10.894    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A