Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.522787817409E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   7.631259208E10   152.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   6.0185517587E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   936.2993    
PE dự kiến   9.9861    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A