Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.365E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E8   -1.032259971E9   -206.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E8   -1.032259971E9   -206.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   41.6667    
PE dự kiến   7.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A