Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   -9.442051134E9   -472.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E9   -9.442051134E9   -472.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   166.6667    
P/E dự kiến   5.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A