Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,000,000,000   -12,375,893,886.67   -464.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,000,000,000   -12,375,893,886.67   -464.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   166.67    
P/E dự kiến   4.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A