Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.5771815322E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E9   -2.5771815322E10   -161.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   666.6667    
P/E dự kiến   1.05    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A