Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.76856638824E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.4487353928E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E10   2.7359003144E10   45.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4367.0411    
P/E dự kiến   1.6029    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A