Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E11   8.980886060666667E10   22.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   1.5204462453333333E9   12.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.02E9   1.190014444E9   12.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   241.4404    
P/E dự kiến   5.7985    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A