Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   300,000,000,000   119,864,442,910   19.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,000,000,000   1,442,702,858   8.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,020,000,000   1,114,648,458   7.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   241.44    
P/E dự kiến   5.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A