Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   -4.5141668767E10   -902.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.9E9   -4.516637766E10   -1158.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   134.1336    
P/E dự kiến   5.2187    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A