Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.2E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E10   -1.2E9   -1.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   859.8305    
PE dự kiến   1.163    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A