Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   2.47088932E8   2.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.9E9   1.97671146E8   2.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   134.1336    
P/E dự kiến   5.9642    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A