Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E11   6.7356645455E10   22.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   1.296846107E9   14.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.02E9   1.017720571E9   14.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   241.4404    
P/E dự kiến   4.1418    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A